Kursöversikt

NCK-huset 006-1.JPG

 

Hej och välkommen till NCK:s kurs "Mäns våld mot kvinnor, grundkurs", 7,5 hp!
Kursen hålls på halvfart under tio veckor inklusive tentamensperiod. Under vårterminen 2022 kommer kursen ges via den digitala utbildningsplattformen Studium (och verktyget zoom). Företrädelsevis kommer kurstillfällen vara kvällstid på tisdagar, men även inspelade föreläsningar förekommer. 

Kursstart är tisdag den 18 januari kl. 17.15 - 19.45.
Zoom-länkar hittar ni i kolumnen till vänster under "Zoom" (ex kurstillfälle 1 och 2) samt under kursöversikt under varje kurstillfälle. 

Har du frågor om kursen är du välkommen att höra av dig till mig på irma.sahlin@nck.uu.se 

Vänliga hälsningar,
Irma Sahlin
Kursledare

Om kursen och Studium
Kursens samtliga moment hittar du under Kurssammanfattning längre ner på denna sida. Här finns alla föreläsningar och seminarier samlade vilket ger en överblick av kursens upplägg. Vänligen notera att de fyra seminarierna är obligatoriska.

Du kommer också att genomföra två uppgifter under kursen gång - en webbkurs och en digital gruppdiskussion. Hela kursen avslutas sedan med en hemtentamen. Mer information om respektive uppgift och hemtentamen kommer att publiceras längre fram. Du hittar informationen under Uppgifter när den finns tillgänglig.

Användbart material som kursschema, litteraturlista, läshänvisningar, åhörarkopior m.m. hittar du under Moduler. Där har också respektive kurstillfälle en egen sida med läshänvisningar m.m. 

Studium kommer att användas för kommunikation mellan kurstillfällena. Var framför allt uppmärksam på fliken Anslag i kolumnen till vänster. Där postats aktuell information och meddelanden.


Om Nationellt centrum för kvinnofrid
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande. Därför är utbildning en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet.

Kvinnofridsenheten, som är NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset, driver Kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.
Till Kvinnofridsmottagningen kan de som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd. Där träffar de kvinnliga sjuksköterskor och läkare som kan ge psykosocialt stöd och göra en medicinsk bedömning.
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga samt yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor, som är öppen dygnet runt. Telefonnumret till Kvinnofridslinjen är 020-50 50 50.

Mer information finns på:
Nationellt centrum för kvinnofrid
Kvinnofridslinjen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum