Kursöversikt

Skansen folkdräkt 1 Fb 201012.jpg

                                                                                                                                                                                             Foto: Skansen


Välkommen till kursen
Föreställningsvärldar: tro och ritual!

 

Kursstart och introducerande föreläsning: månd. den 28/3  kl. 10.15–12.00 med Birgitta Meurling i sal 6-0022

Undervisande lärare: Birgitta Meurling (BM, kursansvarig), Camilla Asplund Ingemark (CAI), Tommy Kuusela (TK), Maria Malmberg Wallin (MMW) samt ev. ytterligare en museipedagog på Bror Hjorths Hus

Undervisningsformer: föreläsningar, seminarier, walk & talk och studiebesök.
Undervisningen sker på campus, men digitala inslag förekommer.
OBS att frånvaro vid seminarier, studiebesök samt walk & talklektion innebär inlämning av extra skriftlig uppgift!
OBS vidare att föreläsningspresentationer (PowerPointar) och inspelade föreläsningar endast är till för kursdeltagarna och alltså inte får spridas utanför kursen!

Länk till Birgittas zoomklassrum: https://uu-se.zoom.us/j/68887701901

Länk till Camillas zoomklassrum: https://uu-se.zoom.us/j/905975475

Examination: Hemtentamen samt aktivt deltagande i seminarier, walk & talk-lektionen och studiebesöken

 

Schema
Vecka 13

Må 28/3 kl. 10.15–12.00 Kursstart med introducerande föreläsning (BM)
Lokal: 6-0022

Ti 29/3 kl. 10.15–12.00 Föreläsning. Tema: Genrer (BM)
Lokal: 6-0022

To 31/3 kl. 10.15–c:a 11.45 Föreläsning. Tema: Folktroväsen och tron på det övernaturliga (BM)
Lokal: 2-K1028

To 31/3 kl. 13.00–c:a 14.00 Studiebesök på Bror Hjorths Hus
Adress: Norbyvägen 26, Uppsala

 

Vecka 14

Må 4/4 kl. 10.15–c:a 12.00 Studiebesök på Institutet för språk och folkminnen (TK)
Lokal: ISOF, von Kraemers allé 19, ingång via oktogonen (alltså ej Arkivcentrums huvudingång)

Ti 5–on 6/4: Egenstudier i form av inspelade föreläsningar på Studium: Vår tids folkkultur, Katastroflore och sjuk humor samt Barn och folklore

To 7/4: Egenstudier i form av inspelade föreläsningar på Studium: Sagor och Sagans teorier

 

Vecka 15 – Stilla veckan

Må 11/4 kl. 9.15–c:a 10.15 walk & talklektion: Kyrkogårdspromenad (grupp 1, BM)
Lokal: Samling utanför Campus Engelska parkens huvudingång, Thunbergsvägen 3H

Må 11/4 kl. 10.45–c:a 11.45 walk & talklektion: Kyrkogårdspromenad (grupp 2, BM)
Lokal: Lokal: Samling utanför Campus Engelska parkens huvudingång, Thunbergsvägen 3H

Ti 12/4 kl. 10.15–12.00 Föreläsning. Tema: Tradition/sed, rit, vana (BM)
Lokal: 2-K1028

On 13/4 kl. 8.15–12.00 Seminarium & föreläsning: Övernaturliga upplevelser (sem.); påsktraditioner  (BM)
Lokal: 7-0043

 

Vecka 16 – Påskveckan

Ti 19/4 kl. 13.15–15.00 Föreläsning. Tema: Vårtraditioner; Maskering och performance (BM)
Lokal: 6-0022

Fr 22/4 kl. 10.15–12.00 Seminarium och föreläsning: Sägenkartan; folkmedicin och botare
Lokal: 16-0042

Fr 22/4: Hemtentan läggs ut på Studium mellan kl. 12 och 13.

Inlämning av hemtentan: Fr den 29/4 senast kl. 17.00.
Tentamensåterlämning: Senast tre veckor efter tentamensinlämningen (via e-post eller Studium).

*

 

Kurslitteratur: Etnologi moment A3 vt 2022

Sed och ritual

Blehr, Barbro 2015. ”En ändamålsenlig vigselritual. Om löften, böner, yta och djup.” I: Kulturella perspektiv nr 2, s. 13–23. (Kursiv)

Bringéus, Nils-Arvid 1981. Årets festseder. Stockholm: LT:s förlag.  S. 9–18, 18–151, 230–271. OBS! De delar som handlar om höstens och julens traditioner läses kursivt, medan det som handlar om vårvinterns, vårens och sommarens traditioner läses "intensivt".

Bringéus, Nils-Arvid 2005. Den kyrkliga seden. Stockholm: Carlsson. S. 11–45, 76–100.

Bringéus, Nils-Arvid 1995. ”Våra högtider.” I: Fataburen, s. 13–39.

Ek-Nilsson, Katarina 2013. ”En ledig dag i början av sommaren.” http://www.humanistportalen.se/genusansiktet/en-ledig-dag-i-borjan-av-sommaren/ (Länkar till en externa sida.) 4 s.

Ek-Nilsson, Katarina 2020. ”En småländsk festdag i början av mars.” I: Kulturella Perspektiv nr 1–2, s. 30–38.

Frykman, J. & Löfgren, O. 1991. ”Svenska vanor och ovanor. Upptrampade stigar och nya spår” [Inledning]. I: Frykman, J. & Löfgren, O. (red.), Svenska vanor och ovanor. S. 9–32.

Herlitz, Gillis 2007. Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Etnolore 31. Uppsala: Etnologiska avdelningen/Uppsala universitet. 250 s. OBS! Delen om Halloween läses kursivt.

Kättström Höök, Lena 2012. ”Masker, maskering och skråpukar. Dold eller omvandlad identitet.” I: Markeringar och maskeringar. Att visa eller dölja sin kropp. Stockholm: Nordiska museet. S. 53–75.

Meurling, Birgitta 2014. ”Bland prästkappor, albor och kaftaner. Om minnen, materialitet och performans.” I: Ek-Nilsson, K. & Meurling, B. (red.), Talande ting. Berättelser och materialitet. Uppsala: ISOF. S. 57–71.

Meurling, Birgitta 2013. ”Kvinnor skapar kyrkorum. Kvinnliga präster, kläder och yrkesroll.”
I: Nätverket nr 18, s. 27–35.

Meurling, Birgitta 2016a. ”Rit och ritual. Introduktion till en kulturvetenskaplig diskussion.” I: Nätverket nr 20, s. 44–47.

Ronström, Owe 2017. ”Ritual och ritualisering.” I: Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus, Tillämpad kulturteori. Lund: Studentlitteratur. 23 s.

Föreställningsvärldar

Alver, Bente Gullveig 1980. ”Andreas.” I: Botare. En bok om etnomedicin i Norden. Stockholm: LT:s förlag. 36 s.

Henriksson, Blanka 2015. ”När man talar om trollen – berättelser om det okända”. I: Rig nr 2–3, s. 81–91.

Honko, Lauri 1978. ”Memorat och folktroforskning.” I: Rooth, A.B. (red.), Folkdikt och folktro. Lund. S. 93–105.

af Klintberg, Bengt 2003. Svenska folksägner. Stockholm: Norstedts. S. 6–78. Kursivt: s. 79–289.

af Klintberg, Bengt 1999. ”Sägner som modeller för handlande.” I: Saga och Sed, s. 15–26.

af Klintberg, B. & Palmenfelt, U. 2007. Vår tids folkkultur. Stockholm: Carlsson. 254 sid.

Kuusela, Tommy 2020. "Spöksvin i svensk folktradition". I: Arr Idéhistorisk tidskrift nr 3, s. 95–107.

Meurling, Birgitta 2016b. ”Steg som försvinner. Memorat och personliga erfarenhetsberättelser i slottsmiljö.” I: Nätverket nr 20, s. 46–55.

Palmenfelt, Ulf 2019. ”’Turken’. En dominant eurocentrisk tankefigur”. I: Asplund Ingemark, C., C. Johansson & O. Pripp (red.), Former som formar. Musik, kulturarv, öar. Festskrift till Owe Ronström. Etnolore 30. Uppsala: Etnologiska avd., Uppsala universitet. Sid. 211–219.

Peterson, Per 2009. Sagans teorier. Etnologiska avdelningens småskriftsserie nr 2. Uppsala: Uppsala universitet. 29 sid.

Ronström, Owe 2008. ”Intressedominans och motivattraktion.” I: Rig nr 2, s. 85–93.

Winroth, AnnCristin 2004. Boteberättelser. En etnologisk studie av boteprocesser och det omprövade patientskapet. Umeå: Umeå universitet. S. 43–62.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:143238/FULLTEXT01.pdf (Länkar till en externa sida.)

Övrigt

Hagström, Charlotte & Lena Marander-Eklund, 2005. ”Att arbeta med frågelistor. En introduktion”. I: Hagström, Charlotte & Lena Marander-Eklund (red.), Frågelistan som källa och metod. Lund: Studentlitteratur. Sid. 9–29.

Meurling, Birgitta 2006. ”Hemmavid i tid och rum. Musealisering av två konstnärshem”. I: Kulturella perspektiv nr 1, s. 25–42.

Summa: c:a 1 200 sidor

 


Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum