Kursöversikt

Välkomna till A2 GENUS OCH SEXUALITET

Kursansvarig och administratör: Nadia Lovell

Email Nadia.Lovell@antro.UU.se

Denna delkurs fokuserar på ämnena genus och sexualitet ur ett antropologiskt perspektiv. Under kursens gång kommer feminism att introduceras på ett sätt som kopplar denna teoribildning och aktivism till historiska och nutida problem inom antropologin. Olika klassiska antropologiska texter används för att påvisa kontinuitet och ändringar inom   disciplinen när det kommer till problematiserandet av genus och sexualitet, i teori och praktik. Den specifika bildningen feministisk antropologi kommer även att diskuteras. Eftersom begreppen genus och sexualitet inom antropologin alltid varit starkt kopplade till teoretiska utvecklingar  utanför själva disciplinen, kommer även grundläggande filosofiska texter utforskas och diskuteras. Frågor som berör makt, arbete, ritualer, kroppsideal, ingår som fördjupningsområden. Stor vikt läggs också på att utforska hur genus och sexualitet uttrycks och utformas runt om i världen, med hjälp av etnografisk litteratur.

Den här kursen läser du antingen som en delkurs i Kulturantropologi A 30 hp eller som en fristående kurs om 7,5 hp.

Under fem veckor kommer du att få lära dig de grundläggande begrepp som används inom antropologin för att analysera och nå en djupare förståelse för frågor om genus, feminism, sexualitet och kulturella likheter och variationer. Kursen tar upp aktuell forskning och ger också en översikt av ämnets historia för att förstå dess teoretiska och metodologiska utveckling fram till idag.

 

Schema TimeEdit:

https://cloud.timeedit.net/uu/web/schema/ri1X50g76560Y7QQ4YZ8709Y0Zy000Q631865Q062f.html

 

Undervisningen hålls i Engelska Parken huvudsakligen på tisdagar och torsdagar, förutom första veckan (v. 39) då undervisningen är förlagd på torsdag och fredag. Upplägget består av en entimmes föreläsning, följd av seminarium där ni uppdelats i 2 grupper. Seminarietillfället består därav av halvklasser.

Det är viktigt att du tar del av kurslitteraturen i samma takt som vi tar upp den på lektionerna. Det blir mycket lättare för dig att tillgodogöra dig undervisningen då. Litteraturen finns att hitta på biblioteket.

Det är viktigt att notera att föreläsningarna är till för er att använda som studieunderlag, men dessa får inte spridas utanför klassrummet eller delas med andra. Vidare är föreläsningarna till för att klargöra och kontextualisera litteraturen, men ersätter inte läsning av denna. 

 

Kursen examineras genom en hemtentamen som du får en vecka på dig att skriva och lämna in.

Vi inleder med upprop och kursintroduktion tisdagen  22 februari 2022 kl.13.15-15.00. 

På torsdag samma vecka, den 24 februari strax kl. 12.15-14.00 har vi vårt första seminarium.

Välkommen och lycka till önskar kursansvarig Nadia Lovell!   

Ni når mig på 

Nadia.Lovell@antro.uu.se             


Här finns en länk till våra kontaktuppgifter.