Kursöversikt

Skrivmaskin Foto Uppsala-Bild 1947.jpg 

 

Välkommen till kursen
Uttrycksformer: Berättelser och berättande (7,5 hp)!

 

Kursstart och introducerande föreläsning: den 30/8 kl. 10.15–12.00 med Birgitta Meurling i sal 6-K1031

Undervisande lärare: Birgitta Meurling (BM, kursansvarig)
Övriga medverkande: Charlotte Hyltén-Cavallius (CHC), Sverker Hyltén-Cavallius (SHC), Mattias Enström (ME)

Undervisningsformer: föreläsningar, seminarier och studiebesök, de flesta platsbaserade, men inslag av digital undervisning

Undervisningen kommer huvudsakligen att ske i lokalerna på Campus  Engelska parken samt i universitetshuset, men med vissa inslag av digital undervisning. Vid eventuella förändringar p.g.a. pandemin kommer information att läggas ut här på kurssidan före kursstart. 

Närvarokrav: Studenten förväntas delta i undervisningen, men vid sjukdom eller annan anledning till frånvaro får vederbörande läsa in sig på litteraturen på egen hand. Frånvaro vid seminarier och studiebesök innebär som regel en eller flera extrauppgifter att lämna in till läraren i efterhand.

Examination: Hemtentamen, gruppuppgifter, individuella uppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och studiebesök

Länk till Birgittas zoomklassrum: https://uu-se.zoom.us/j/69620417324

PowerPointar och föreläsningar: PowerPoint-presentationerna från föreläsningarna liksom de inspelade föreläsningarna kan du använda som studieunderlag. Observera dock att de inte får spridas utanför klassrummet! Observera också att Du inte får spela in lektioner utan att Du informerat läraren och fått tillåtelse till det!

Har Du frågor? Maila kursansvarig lärare på e-postadressen: Birgitta:Meurling@etnologi.uu.se

 

Schema
Vecka 35

Ti 30/8 kl. 10.15–12.00 Kursstart med introducerande föreläsning (BM)
Lokal: 6-K1031

To 1/9 kl. 13.15–15.00 Föreläsning (BM)
Lokal: 7-0043

Fre 2/9 kl. 10.15–12.00 Föreläsning (BM)
Lokal: sal XI, universitetshuset

 

Vecka 36

Må 5/9 kl. 8.15–10.00 Föreläsning (BM)

Lokal: 16-0043

Ti 6/9 kl. 8.15–10.00 Föreläsning (BM)
Lokal: 2-1077

On 7/9 8.15–10.00 Seminarium 1, grupp 1 (BM)
Lokal: 22-1009

On 7/9 10.15–12.00 Seminarium 1, grupp 2 (BM)
Lokal: 22-1017

Fre 9/9 kl. 10.15–12.00 alt. 11.15–13.00 Föreläsning (CHC)
Lokal: Birgittas zoomklassrum (se länk ovan)

 

Vecka 37

Ti 13/9 kl. 13.15–15.00 Föreläsning (BM)
Lokal: sal VIII, universitetshuset

On 14/9 kl. 8.15–10.00 Seminarium 2, grupp 1 (BM)
Lokal: 7-0015

On 14/9 kl. 10.15–12.00 Seminarium 2, grupp 2 (BM)
Lokal: 7-0043

To 15/9 kl. 8.15–10.00 Föreläsning (BM)
Lokal: 7-0043

 

Vecka 38

Må 19/9 kl. 13.15–15.00: Studiebesök på Bror Hjorths Hus:
Mattias Enström berättar om Bror Hjorths självporträtt

Ti 20/9 kl. 10.15–12.00 : Föreläsning (BM)
Lokal: sal IV, universitetshuset

On 21/9 kl. 8.15–10.00 Seminarium 3, grupp 1 (BM)
Lokal: 2-0024

On 21/9 kl. 10.15–12.00 Seminarium 3, grupp 2 (BM)
Lokal: 2-1077

Under kursens gång kommer ett studiebesök på Svenskt visarkiv (SVA), (SHC)
att gå av stapeln på plats eller via Zoom.

On 21/9 c:a kl. 12.00: Hemtentan publiceras på kursplattformen

On 28/9 senast kl. 20.00: Inlämning av tentan på kursplattformen


Kursens innehåll
Kursen behandlar ett urval expressiva former och gestaltande praktiker i äldre folklig tradition och dagens populärkultur med tonvikt på berättelser och berättande, då särskilt på sagor, sägner, levnadsödesberättelser och folklore på nätet. Genom exempel hämtade såväl från äldre uppteckningar och arkiv som från Internet ger kursen grundläggande insikter i folkligt skapande ur formmässiga, genreteoretiska, kulturanalytiska och ämneshistoriska perspektiv.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för utvalda folkliga expressiva former och gestaltande praktiker såväl i äldre som i nyare tid, liksom redogöra för och kritiskt förhålla sig till centrala teorier och begrepp ur det folkloristiska studiet av dessa fenomen. Vidare skall studenten kunna genomföra en folkloristisk genreanalys samt problematisera och analysera levnadsberättelser. Slutligen förväntas studenten översiktligt kunna beskriva utvecklingen av det folkloristiska studiet av expressiva former och gestaltande praktiker.

 

Litteraturlista

Översikter
Arvidsson, Alf 1999. Folklorens former. Lund: Studentlitteratur. S. 93–126.

Gunnell, Terry & Ronström, Owe 2013. ”Folklore och Performance Studies. En introduktion.” I: Owe Ronström, Georg Drakos & Jonas Engman (red.), Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt. Visby: Gotland University Press. S. 21–55.

Holbek, Bengt & Swahn, Jan-Öjvind 1995. ”Inledning.” I: Gun Herranen (red.), Sagorna finns överallt. Perspektiv på folksagan i samhället. Stockholm: Carlsson. 15 s.

Peterson, Per 2016, ”Genrer och genreanalys i den folkliga dikten”. I: Nätverket (20): 56–60.

Teori, metod

Arvidsson, Alf 1998. Livet som berättelse. Studier i levnadshistoriska intervjuer. Lund: Studentlitteratur. S. 7–43, 61–85.

Kaivola-Bregenhøj, Annikki 1992. ”The context of narrating.” I: Reimund Kvideland, & Gun Herranen (ed.), Folklore Processed. In honour of Lauri Honko on his 60th birthday 6th March 1992. Studia Fennica Folkloristica 1. Helsinki: Suomalajsen kirjallisuuden seura. 14 s.

Klein, Barbro 1990. ”Transkribering är en analytisk akt.” I: RIG (2): 41–66. 

Palmenfelt, Ulf 2017. Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer. Stockholm: Carlsson. S. 32–143.

Exempelstudier I

af Klintberg, Bengt 2005. Glitterspray. Stockholm: Atlantis. C:a 50 s.

Marander-Eklund, Lena 2013. ”’Det var så vanligt med hemmafruar då, det var så på den tiden’ – motstånd och anpassning som narrativa strategier.” I: Owe Ronström, Georg Drakos & Jonas Engman (red.), Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt. Visby: Gotland University Press. S. 154–175.

Meurling, Birgitta 2002. ”Från berättelse till uppteckning. En omläsning av Anna Birgitta Rooths L.O.-studie”. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv, s. 125–144.

Meurling, Birgitta 2017a. ”’Jag säger som Pippi Långstrumps fröken…’ Familjeanekdoter och vardagsberättande”. 9 s. (Stencil.)

Meurling, Birgitta 2011. ”Kär och galen. Ur mormors dagbok 1918–1920”. I: Kulturella Perspektiv nr 3–4, s. 59–61.

https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-3-4-2011---for-webben.pdf

Meurling, Birgitta 2017b. ”När livet blir text, när texten blir liv. Reflexioner utifrån två kvinnors dagböcker och brev”. I: Laboratorium för folk och kultur. En kulturvetenskaplig tidskrift, nr 3, s. 1–10.
https://bragelaboratorium.com/2017/11/02/nar-livet-blir-text-nar-texten-blir-liv-reflexioner-utifran-tva-kvinnors-dagbocker-och-brev/

Swahn, Jan-Öjvind (utg.) 1976. Svenska folksagor. Stockholm: Aldus. S. 5–14 + c:a 30 s. kursivt.

Åström, Lissie 2002. Skärvor av kvinnoliv. Borgerligt kvinnoliv speglat genom en grupp kvinnors nedtecknade berättelser om sig själva för varandra under åren 1896–1937. Etnolore 27. Etnologiska avd. Uppsala: Uppsala universitet. 108 s. (Delar av boken läses kursivt.)

Exempelstudier II

Harjunen, Catarina 2020. Att dans med de(t) skeva. Erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner. Åbo: Åbo Akademi. 208 s. Finns tillgänglig digitalt:

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/177859/harjunen_catarina.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Nylund Skog, Susanne 2012. Livets vägar. Svenska judinnors berättelser om förskringring, förintelse, förtryck och frihet. ISOF: Uppsala. 213 s. Finns som PDF-fil nedan:

https://www.isof.se/lar-dig-mer/publikationer/publikationer/2012-01-01-livets-vagar

Stattin, Jochum 2008 (1984). Näcken. Spelman eller gränsvakt? Stockholm: Carlsson. 105 s.

Waldén, Susanne 2010. Berättad berusning. Kulturella föreställningar i berättelser om berusade personer. Etnolore 34. Uppsala: Uppsala universitet. 210 s.

 

 


Här finns information om du kan kontakta kursansvarig lärare, studievägledare och studierektorer per mail eller telefonKurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum