Kursöversikt

 

 

Välkommen till B2 Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder (7,5hp) !

 

Vi inleder med upprop och kursintroduktion torsdag den 29 september kl 11.15 i rum Eng/6-K1031, Engelska parken. 

Innan dess, ta dig tid att informera dig om kursen och vår institution. Klicka dig runt i alla delar av detta klassrum via menyn till vänster, så att du är väl förberedd när kursen startar. 

 

Välkommen och lycka till!

önskar 

kursansvarig Ingeborg Svensson!  

 

Innehåll och upplägg

Den här kursen omfattar 7,5hp och du läser den antingen som en fristående kurs, som en kursmodul i kursen Etnologi B om 30hp eller som en del i vårt kandidatprogram Kultur, samhälle och etnografi (KuSE). 

Kursen behandlar centrala kulturteoretiska perspektiv och hur de tillämpas i samtida etnologisk forskning. Genom föreläsningar, övningsuppgifter och läsning av etnologiska studier fördjupas en vetenskaplig förståelse av sambanden mellan empiri och teoretiska perspektiv. Du övas också i att identifiera och kritiskt förhålla dig till hur olika vetenskapliga utgångspunkter och förklaringsmodeller kan leda till skiftande kunskapsresultat.

Det övergripande temat för undervisningen är ”hållbarhet”. Vi vill med delkursen på detta vis dels förmedla ett etnologiskt engagemang för samhällsaktuella frågor. Dels vill vi visa på hur etnologi kan hjälpa oss att förstå hållbarhet som fenomen, men också hur ett hållbarhetsperspektiv kan berika etnologisk forskning. Genom att teoretisera och empiriskt undersöka hur människor interagerar i gemenskaper, skapar gemensam förståelse, delar ritualer och symboler, utesluter varandra, hierarkiserar o.s.v. tar delkursen på kulturanalytisk väg fasta på hur samhällen hålls samman och görs hållbara.

 

Efter genomgången kurs förväntas du kunna:

  • redogöra för centrala teoretiska perspektiv inom etnologisk forskning
  • urskilja och kritiskt diskutera relationer mellan forskningsfrågor, teori och tekniker för insamling av empiriskt material i etnologiska studier
  • diskutera samband mellan val av teoretiska perspektiv och analytiska metoder för tolkning av etnografiskt material
  • identifiera och kritiskt diskutera samband mellan teoretiska perspektiv och kunskapsproduktion
  • tillämpa reflexiva resonemang i etnografisk text

 

Undervisningsformer och examination

Dina lärare på kursen är Annie Woube och Ingeborg Svensson (kursansvarig).

Undervisningstillfällena består av föreläsningar och seminarier. OBS! I ljuset av  den pågående Covid19-pandemin och de rekommendationer som svenska myndigheter utfärdat så är undervisningen på denna kurs campusbaserad men kan vid ökad smittspridning övergå till zoomundervisning. Med tanke på att föreläsarna inte bör gå till jobbet med förkylningssymptom är dessutom tillfällig undervisning på zoom att räkna med. Denna omställning sker då med kort varsel och det är därför bra om du redan är insatt i hur zoom fungerar. Se zoom för studenter.

Föreläsningarna bygger på anvisad kurslitteratur men är också avsedda att förmedla en djupare förståelse av respektive tema. Studenten rekommenderas att läsa den anvisade litteraturen inför varje tillfälle. Hur kursen är upplagd och i vilken ordning du ska använda kursmaterialet hittar du under Moduler på sidan Föreläsningar och studieanvisningar .

Seminarier. Under delkursen förekommer två obligatoriska seminarier som är examinerande. Inför seminarierna ska du ha läst den anvisade litteraturen. Aktivt deltagande är ett krav. Förbered dig inför seminarierna genom att stolpa ner aspekter som fångat ditt intresse, eller sådant som du behöver hjälp med att förstå bättre.

 

Kursmaterial

Vi ser på dokumentär och spelfilm, läser artiklar och etnologiska avhandlingar i undervisningen på denna kurs.

Den fullständiga listan hittar du här och i Moduler under kursmaterial.

Kurslitteraturen finns att köpa hos välsorterade bokhandlare och att låna på universitetsbiblioteken (tryckt och/eller som e-bok). De kan också finnas att köpa begagnade på nätet. Vår erfarenhet är tyvärr att leverans kan dröja, så se till att vara ute i god med att införskaffa böckerna så att ni har dem i god tid till kursstart!

 

Examination

Examination sker i tre moment:

  1. Genom aktivt deltagande i seminarier.
  2. Genom en hållbarhetsanalys som genomförs både individuellt och i grupp. Gruppuppgiften redovisas muntligt den 21/10, den individuella uppgiften lämnas in tillsammans med hemtentan den 28/10.
  3. Genom en hemtentamen som delas ut den 21 oktober. Hemtentan skall lämnas in 28 oktober klockan 17:00. Tentamen består av skriftliga essäfrågor som du besvarar individuellt.

Tentamenssvaren bedöms utifrån innehåll, struktur, samt den grad av förståelse av kursens innehåll som förmedlas enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Läs mer om examination och bedömning här.

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum