Kursöversikt

Tommy Kuusela Arkivbild.jpg

  Foto: Tommy Kuusela, ISOF

 

Välkommen till delkursen Etnologiska källor och metoder (Etnologi B3)!

 

Under fem veckor kommer du att få en vidgad och fördjupad förståelse för, och färdigheter i, grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du kommer att tränas i att utifrån ett tilldelat tema, Trygghet och sårbarhet, planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och internetbaserat fältmaterial, liksom att söka och hantera arkivmaterial. I kursen ryms också diskussioner om forskningsetiska frågeställningar.

 

Undervisningen består av föreläsningar, arkivbesök och eget fältarbete med start vid introduktionsföreläsningen måndagen den 31 oktober kl. 10.15-13 i sal 2-0076.

 

Kursen examineras genom aktivt deltagande på kursens moment med tillhörande enskilda samt gruppbaserade arbetsuppgifter. Under kursen ska ett arkivmaterial samlas in och redovisas, samt intervjuer genomföras, transkriberas och lämnas in tillsammans med etnografiska observationer och ljudfilsprotokoll. Delkursen B3 avslutas med en individuell skriftlig PM, där du utifrån inhämtade kunskaper på B3 redogör för och diskuterar de metoder och materialtyper som du skulle tänka dig att använda i ditt kommande uppsatsarbete på B4. Gör korrekta hänvisningar till kurslitteraturen. Kort sagt: här har du möjlighet att lägga grunden till B-uppsatsens metod- och materialavsnitt. 

Delkursens mål och upplägg

Examination och betygskriterier

Kontaktuppgifter:

Kursansvarig lärare är Annie Woube (annie.woube@etnologi.uu.se).

Kursadministratör Angelika Holm (angelika.holm@antro.uu.se).

Studierektor Oscar Pripp (oscar.pripp@etnologi.uu.se)

 


Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum