Kursöversikt

P1011266-1.JPG

Välkommen till kursen Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning 

Kursansvarig är Oscar Pripp

Se till att ha skaffat huvudboken Tillämpad kulturteori i god tid innan kursstart, vi använder den från dag 1

 

Delkursens mål, upplägg och läsanvisningar

Delkursen syfte är att ge vidgade och fördjupade insikter inom kulturvetenskapliga forskningsfält med tyngdpunkt på teoretiska perspektiv samt förbereda dig inför uppsatsskrivandet.

Varje enskilt undervisningstillfälle utgår från en genomgång av några specifika teoretiska perspektiv presenterade i huvudboken Tillämpad kulturteori (2017). Till undervisningstillfället läses även delar av etnologiska arbeten, oftast inledning inklusive ett empiriskt kapitel som arbetar med de presenterade perspektiven. Dessa texter skall huvudsakligen läsas extensivt med fokus på hur teorier och begrepp presenteras och tillämpas. På detta sätt syftar de även fram mot det egna uppsatsarbetet

 

Vi som undervisar på kursen är engagerade och ser fram emot att lära ut ut och få diskutera teori med dig. Teori är roligt när man är engagerad. Vi förväntar oss att du är engagerad och närvarande under kursen. Seminarierna och uppgifterna är obligatorska.

 

Dina lärare på kursen är Camilla Asplund Ingemark och Oscar Pripp, som är kursansvarig och även studierektor för grundnivå på institutionen.

Kursadministratör på institutionen är Angelika Holm. angelika.holm@antro.uu.se

 

De första veckorna ges kursen via Zoom, sedan på plats i Engelska Parken.

 

Länkar;

Camillas klassrum: https://uu-se.zoom.us/j/544182211

Oscars klassrum: https://uu-se.zoom.us/j/67061578894

 

Nedan följer Schema, Litteratur och Seminarieinstruktioner

Schema se Time Edit 

 

Etno C1 Ht22   2022-08-29 – 2022-09-28  
Zoom
30-aug 13.15-15 Intro + F1 OP / CAI

13.15 Introduktion (OP),

Plats: Oscars klassrum: https://uu-se.zoom.us/j/67061578894

14.15 Föreläsning 1 om ritual och ritualisering (CAI)

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

1-sep 13.15-15 Sem / F2 CAI

 

Seminarium om ritual och ritualisering.

Föreläsning 2 om folkloristisk berättelseanalys (CAI)

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

6-sep 13.15-15 S/ F3 CAI

 

Seminarium 2 om folkloristisk berättelseanalys.

Föreläsning 3 om kulturhistoria (CAI)

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

8-sep 10.15-12 S / F4 CAI

 

Seminarium 3 om kulturhistoria.

Föreläsning 4 om minne (CAI)

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

13-sep 13.15-12

F5 / F6

2-0023

OP

Sal 2-0023

Föreläsning 5 om Strukturalism och poststrukturalism

Föreläsning 6 om genus- och queerteori (OP)

 

15-sep 13.15-15

S /F7

3-2028

OP 

3-2028

Seminarium om genus- och queerteori (OP).

Föreläsning 7 Postkolonial teori, ras och vithet (OP)

 

20-feb 13.15-15

S

3-2028

 

OP

3-2028

Seminarium om postkolonial teori, ras och vithet (OP)

Avslutning (OP)

 

 

Litteratur

Introduktion (OP) samt föreläsning om ritual och ritualisering (CAI)

Vid första tillfället presenteras C-terminens upplägg som helhet och vi går närmare igenom det första momentet. Därefter ges en föreläsning om ritual och ritualisering.

Inför detta tillfälle är det bra om du har läst:

- Introduktionen i Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB.  s. 13-18

- Haraway, Donna (1988). ”Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.”  Feminist studies.14(1988):3, s. 575-599 (Eller den svenska översättningen, se litteraturlista.)

Det fortsatta upplägget består huvudsakligen av chattseminarier den första timmen, åtföljt timme två av en föreläsning om den kommande litteraturen.

 

Chattseminarium 1 om ritual och ritualisering. Föreläsning om folkloristisk berättelseanalys (CAI) 

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner skriftligt (se rubrik Diskussioner) och ha läst litteraturen nedan.

- Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2017). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB, s. 231–250.

- Kverndokk, Kyrre 2013. ”Negotiating Terror – Negotiating Love. Commemorative Convergence in Norway after the Terrorist Attack on 22 July 2011.” I: Camilla Asplund Ingemark (red.). Therapeutic Uses of Storytelling. Lund: Nordic Academic Press , s. 133–156.

 

Chattseminarium 2 om folkloristisk berättelseanalys. Föreläsning om kulturhistoria (CAI)

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner skriftligt (se rubrik arbetsuppgifter) och ha läst  litteraturen nedan. Välj mellan Hovi och Strandén.

Litteratur:

 -Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s 203–229.

-Hovi, Tuomas 2014. Heritage Through Fiction. Dracula Tourism in Romania. Turku: Turun yliopisto, s. 15–36, 110–148. Obligatorisk http://urn.fi/URN:ISBN: 978-951-29-5765-1 (Länkar till en externa sida.)

-Strandén, Sofie 2010. ”I eld, i blod, i frost, i svält”. Möten med veteraners, lottors och sjuksköterskors berättande om krig. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2–21, 378–405. Obligatorisk https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/66195/stranden_sofie.pdf?sequence=1 (Länkar till en externa sida.)

 (Länkar till en externa sida.)

 

Chattseminarium 3 om kulturhistoria. Föreläsning om minne (CAI)

 (Länkar till en externa sida.)

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner skriftligt (se rubrik Diskussioner) och ha läst  litteraturen nedan.

Litteratur:

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 19–33.

-Ahola, Joonas 2014. Outlawry in the Icelandic Family Sagas. Folkloristics: University of Helsinki, s. 14–18, 55–65, 138–158, 313–321. Obligatorisk: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/44984/ahola_dissertation.pdf;sequence=1 (Länkar till en externa sida.).  

 

Föreläsning om Strukturalisk och Poststrukturalism (OP)

Instruktion kommer

Föreläsning om genus- och queerteori (OP)

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner (se rubrik Diskussioner) och ha läst  litteraturen nedan.

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 35–54.

-Fröhlig, Florence 2013. A Painful Legacy of World War II: Nazi Forced Enlistment: Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, s. 14–30, 131–166.  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:641900/FULLTEXT01.pdf (Länkar till en externa sida.)

-McKeough, Andreas 2013. “Constructing Personal Historical Agency, Making Sense of the Past?” I: Camilla Asplund Ingemark (red.). Therapeutic Uses of Storytelling. Lund: Nordic Academic Press, s. 101–114.

 

Seminarium om genus- och queerteori (OP). Föreläsning om po 

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner skriftligt (se rubrik Diskussioner) och ha läst  litteraturen nedan. Välj mellan Lundell, Farahani och Svensson.

Litteratur:

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 195-198, 319-341.

-Farahani, Fataneh (2007). Diasporic narratives of sexuality: identity formation among Iranian-Swedish women. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. s. 1-61. Kan ersättas med artikeln "Diaspora och sexualitet", som nås via: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/issue/view/38 (Länkar till en externa sida.)1 (Länkar till en externa sida.)).

-Lundell, Erika 2014. Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar. Levande rollspel i Östersjöregionen. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, s. 14–26, 71–92, 119–124. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:716323/FULLTEXT02.pdf (Länkar till en externa sida.)

-Svensson, Ingeborg (2013). Liket i garderoben: bögar, begravningar och 80-talets aidsepidemi. Ordfront. s. 21-77, 107 - 144.

 

Föreläsning om postkolonial teori, ras och vithet (OP)  (Länkar till en externa sida.)  (Länkar till en externa sida.)

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner (se rubrik Diskussioner) och ha läst  litteraturen nedan.

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 345–362.

-Lundquist, Elin 2018. Flyktiga möten - Fågelskådning, epidemisk gemenskap och icke-mänsklig karisma. Stockholm: Stockholms universitet, s. 7-37, 97-158 (67-95, 159-194 läses kursoriskt). http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1247350&dswid=-5733 (Länkar till en externa sida.)

 

Seminarium om postkolonial teori, ras och vithet. Avslutning (OP).

Läs framförallt Tillämpad kulturteori, Sara Ahmed och René León Rosales. Ingridsdotter läses kursoriskt (översiktligt).

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 273 – 312

- Ahmed, Sara 2011. ”Vithetens fenomenologi.” Tidskrift För Genusvetenskap 2011 (1-2): 48-69. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/778 (Länkar till en externa sida.)

-Ingridsdotter, Jenny (2017). The Promises of the Free World. Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality. Diss. Södertörn: Univ. s. 13-64, 211-252. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1084455/FULLTEXT02.pdf (Länkar till en externa sida.)

-León Rosales, René (2012). ”Snacka fett som en svenne – kategoriseringar, identiteter och språk”, i: Olofsson Mikael (red.), Symposium 2012 – Lärarrollen i svenska som andraspråk, Stockholms universitetsförlag, s. 52-65. http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.203889.1411039543!/menu/standard/file/Rene%20Leon%20Rosales.pdf (Länkar till en externa sida.)

Hemtentamen

Delkursen avslutas med en hemtentamen. Tentan läggs efter det avslutande seminariet. Den ska vara inskickad senast den 28/9 under "Inlämning av hemtenta" i listen härinvid.  Observera att den ska lämnas in i word-format så att läraren kan kommentera direkt i dokumentet. För er som inte hunnit lämna in tentan i första omgången eller inte blivit godkända läggs det sedan ut en omtenta. 

 

 

Instruktioner

Tider för inlämningar kommer i augusti.

Seminariediskussion: Ritual och ritualisering

Läs Owe Ronströms artikel "Ritual och ritualisering" och jämför hans lista med formella egenskaper hos ritualer med Kyrre Kverndokks beskrivning av ritualerna efter terrordådet på Utøya i artikeln "Negotiating Terror, Negotiating Love". Skriv ca 1–1,5 A4-sidor (om ni behöver lite mer utrymme än så är det okej). Inlämning... Eftersom det är första uppgiften och det är ont om tid kan den i nödfall lämnas in efter seminariet. 

 • Vilka egenskaper är framträdande och vilken verkan får de? 
 • Fastnar du för något särskilt begrepp eller perspektiv hos Kverndokk? Varför?

 

Seminariediskussion: Folkloristisk berättelseanalys

Läs Ulf Palmenfelts artikel "Folkloristisk narrativanalys" och utsnitten ur antingen Tuomas Hovis eller Sofie Strandéns avhandling. Reflektera sedan kring följande frågor och skriv ca 1-1,5 sidor. Lämna in ...:

 • Vad innebär ”berättelse” för de olika författarna? Definieras det alltid eller är det ibland underförstått? Om inte, vilka ledtrådar kan du använda för att ändå bilda dig en uppfattning? 
 • Hur används berättande och berättelser av deras intervjupersoner? Vilka begrepp/teorier används för att analysera detta? Vilka tycker du är särskilt fruktbara?

 

Seminariediskussion: Kulturhistoria

Läs Marie Steinruds artikel "Kulturhistoria" i Tillämpad kulturanalys samt utdragen ur Joonas Aholas avhandling Outlawry in the Icelandic Family Sagas och reflektera över följande frågor (och gärna annat du vill kommentera!). Skriv ca 1–1,5 sidor och lämna in din text senast .... 

 • Vilka perspektiv, begrepp, resonemang fastnar du särskilt för vid läsningen och varför? Vad kan du få syn på med hjälp av dem som du inte tänkt på förut?
 • Vilken typ av kunskap om det förflutna kan man nå genom dem?
 • Ahola har valt ett narrativt perspektiv på ett ämne – laglöshet – som ofta behandlats som socialhistoriskt "fakta". Vad bidrar det narrativa perspektivet med för kunskap?

 

Seminariediskussion: Genus- och Queerteori

Läs Gabriella Nilssons artikel ”Genus och feministiskt perspektiv” och Ingeborg Svenssons artikel ”Queerteori” i Tillämpad kulturanalys samt en av följande tre texter: Fataneh Farahanis ”Diasporic narratives of sexuality”, Erika Lundells ”Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar” eller Ingeborg Svenssons avhandling ”Liket i garderoben” s. 21-77, 107 – 144. Reflektera över följande frågor. Skriv 1-1,5 sidor och lämna in senast ...

 • Vilka likheter och skillnader ser du mellan det Nilsson skriver om genusperspektivet och Svenssons queerperspektiv?
 • Vad ser du som styrkan i ett queerperspektiv? Varför är det nödvändigt?

 

Diskussion under seminariet: Postkolonial teori, ras och vithet

Läs Linda Bergs artikel ”Postkoloniala studier” och Pripp & Hübinettes Etnicitet, Ras och Vithet i Tillämpad kulturanalys samt  Sara Ahmeds ”Vithetens fenomenologi och René León Rosales, René ”Snacka fett som en svenne”. Reflektera över följande frågor. För anteckningar, för eget bruk, som du tar med dig till lektionen. Du behöver inte lämna in något.

 • Vad lyfter ”det postkoloniala” fram för aspekter och perspektiv på samhället?
 • Vad innebär etnicitet och hur kan man relatera etnicitet till ras och vithet?
 • Hur kan Léon Rosales artikel ”Snacka fett” förstås utifrån det Ahmed försöker förklara i ”Vithetens fenomenologi”?

 

Examination

Flera examinationsformer tillämpas under kursens gång:

 • Närvarokrav. På delkursen gäller minst 75 % närvaro vid undervisningen. Lägre närvaro än 75 % innebär en eller flera extrauppgifter på skrivningen. Frånvaro vid seminarierna innebär en eller flera extrauppgifter att lämna in till läraren i efterhand. Varje seminarium kräver särskilda förberedelser (se instruktioner ovan).

 

 • Hemtentamen. Hemtentamen grundar sig på kurslitteraturen och du får ett antal frågor att besvara. Tentan läggs upp tisdag den 20/9 på studentportalen efter undervisningstillfället. Den ska vara inlämnad senast onsdag 28/9 kl. 15.00 i Studium. Observera att den ska lämnas in i word-format så att läraren kan kommentera direkt i dokumentet.

 

Välkommen och lycka till önskar Camilla och Oscar !  
Här finns information om du kan kontakta kursansvarig lärare, studievägledare och studierektorer per mail eller telefonKurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum