Kursöversikt

P1011266-1.JPG

Välkommen till kursen Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning.

Kursen ges på Zoom.

Se till att ha skaffat huvudboken Tillämpad kulturteori i god tid innan kursstart, vi använder den från dag 1. Övrig kurslitteratur går att ladda ner på nätet eller läggs upp här i Studium.

Delkursens mål, upplägg och läsanvisningar

Delkursens syfte är att ge vidgade och fördjupade insikter inom kulturvetenskapliga forskningsfält med tyngdpunkt på teoretiska perspektiv samt förbereda dig inför uppsatsskrivandet.

Under delkursens början är fokus aningen mer inriktat på teorierna i sig. Därefter rör sig fokus mot fördjupningar av vissa perspektiv och tillämpad analys. Varje enskilt undervisningstillfälle utgår från en genomgång av några specifika teoretiska perspektiv presenterade i huvudboken Tillämpad kulturteori (2017). Till undervisningstillfället läses även delar av etnologiska arbeten, oftast inledning inklusive ett empiriskt kapitel som arbetar med de presenterade perspektiven. Dessa texter skall huvudsakligen läsas extensivt med fokus på hur teorier och begrepp presenteras och tillämpas. På detta sätt syftar de även fram mot det egna uppsatsarbetet

 

Dina lärare på kursen är Camilla Asplund Ingemark och Maryam Adjam. Oscar Pripp är studierektor för grundnivå på institutionen. Kursadministratör på institutionen är Angelika Holm.

Länkar;

Camillas klassrum: https://uu-se.zoom.us/j/544182211

 

Nedan följer Schema, Litteratur och Seminarieinstruktioner

Observera att schemat är preliminärt.

 

Etno C1 H22   2021-08-30 – 2021-09-29  
Zoom
30-aug 10.15-12 Intro + F1 CAI

10.15 Introduktion (CAI),

Plats: Camillas klassrum (för länk se nedan)

11.15 Föreläsning om ritual och ritualisering (CAI)

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

2-sept 10.15-12 Sem 1 / F2 CAI

 

Seminarium 1 om ritual och ritualisering.

Föreläsning om folkloristisk berättelseanalys (CAI)

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

8-sept 13.15-15 S2 / F3 CAI

 

Seminarium 2 om folkloristisk berättelseanalys.

Föreläsning om kulturhistoria (CAI)

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

9-sept 13.15-15 S3 / F4 CAI

 

Seminarium 3 om kulturhistoria.

Föreläsning 4 om minne (CAI)

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

13-sept 13.15-15 S4 / F5 CAI 

 

Seminarium 4 om minne. 

Föreläsning 5 om genus och queerteori CAI)

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

 

15-sept 13.15-15 S5 /F6 CAI, MA

 

Seminarium 5 om genus- och queerteori (CAI).

Plats: Camillas klassrum Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/544182211

 

Föreläsning 6 om posthumanism/ANT (NN)

Plats:

20-sept 13.15-15 S6  MA

Seminarium om posthumanism/ANT (ET).

Plats:

22-sept 13.15-15 S7 MA

 

Föreläsning 7 samt Seminarium om postkolonial teori, ras och vithet (GN), Avslutning (GN)

Plats:

 

Litteratur

30/8 Introduktion samt föreläsning om ritual och ritualisering (CAI)

Vid första tillfället presenteras C-terminens upplägg som helhet och vi går närmare igenom det första momentet. Därefter ges en föreläsning om ritual och ritualisering.

Inför detta tillfälle är det bra om du har läst:

- Introduktionen i Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB.  s. 13-18

- Haraway, Donna (1988). ”Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.”  Feminist studies.14(1988):3, s. 575-599 (Eller den svenska översättningen, se litteraturlista.)

Det fortsatta upplägget består huvudsakligen av chattseminarier den första timmen, åtföljt timme två av en föreläsning om den kommande litteraturen.

 

1/9 Chattseminarium 1 om ritual och ritualisering. Föreläsning om folkloristisk berättelseanalys (CAI) 

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner skriftligt (se rubrik Seminarier under Moduler) och ha läst litteraturen nedan.

- Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2017). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB, s. 231–250.

- Kverndokk, Kyrre 2013. ”Negotiating Terror – Negotiating Love. Commemorative Convergence in Norway after the Terrorist Attack on 22 July 2011.” I: Camilla Asplund Ingemark (red.). Therapeutic Uses of Storytelling. Lund: Nordic Academic Press , s. 133–156.Kyrre Kverndokk-Negotiating Terror-2.pdf 

 

8/9 Chattseminarium 2 om folkloristisk berättelseanalys. Föreläsning om kulturhistoria (CAI)

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner skriftligt (se rubrik Seminarier under Moduler) och ha läst litteraturen nedan. Välj mellan Hovi och Strandén.

Litteratur:

 -Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s 203–229.

-Hovi, Tuomas 2014. Heritage Through Fiction. Dracula Tourism in Romania. Turku: Turun yliopisto, s. 15–36, 110–148. Obligatorisk http://urn.fi/URN:ISBN: 978-951-29-5765-1 (Länkar till en externa sida.)

-Strandén, Sofie 2010. ”I eld, i blod, i frost, i svält”. Möten med veteraners, lottors och sjuksköterskors berättande om krig. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2–21, 378–405. Obligatorisk https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/66195/stranden_sofie.pdf?sequence=1 (Länkar till en externa sida.)

 (Länkar till en externa sida.)

 

9/9 Chattseminarium 3 om kulturhistoria. Föreläsning om minne (CAI)

 (Länkar till en externa sida.)

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner skriftligt (se rubrik Seminarier under Moduler) och ha läst litteraturen nedan.

Litteratur:

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 19–33.

-Ahola, Joonas 2014. Outlawry in the Icelandic Family Sagas. Folkloristics: University of Helsinki, s. 14–18, 55–65, 138–158, 313–321. Obligatorisk: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/44984/ahola_dissertation.pdf;sequence=1 (Länkar till en externa sida.).  

 

13/9 Chattseminarium 4 om minne. Föreläsning om genus- och queerteori (CAI)

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner (se rubrik Seminarier under Moduler) och ha läst litteraturen nedan.

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 35–54.

-Fröhlig, Florence 2013. A Painful Legacy of World War II: Nazi Forced Enlistment: Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, s. 14–30, 131–166.  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:641900/FULLTEXT01.pdf (Länkar till en externa sida.)

-McKeough, Andreas 2013. “Constructing Personal Historical Agency, Making Sense of the Past?” I: Camilla Asplund Ingemark (red.). Therapeutic Uses of Storytelling. Lund: Nordic Academic Press, s. 101–114.McKeough-artikel-1.pdf 

 

15/9 Seminarium 5 om genus- och queerteori (CAI). Föreläsning om posthumanism och ANT (Actor-Network Theory) (NN). 

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner skriftligt (se rubrik Seminarier under Moduler) och ha läst litteraturen nedan. Välj mellan Lundell, Farahani och Svensson.

Litteratur:

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 195-198, 319-341.

-Farahani, Fataneh (2007). Diasporic narratives of sexuality: identity formation among Iranian-Swedish women. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. s. 1-61. Kan ersättas med artikeln "Diaspora och sexualitet", som nås via: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/issue/view/38 (Länkar till en externa sida.)1 (Länkar till en externa sida.)).

-Lundell, Erika 2014. Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar. Levande rollspel i Östersjöregionen. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, s. 14–26, 71–92, 119–124. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:716323/FULLTEXT02.pdf (Länkar till en externa sida.)

-Svensson, Ingeborg (2013). Liket i garderoben: bögar, begravningar och 80-talets aidsepidemi. Ordfront. s. 21-77, 107 - 144.

 

20/9 Seminarium 6 om posthumanism och ANT (NN) (Länkar till en externa sida.)  (Länkar till en externa sida.)

Inför seminariet ska du lämna in reflektioner (se rubrik Seminarier under Moduler) och ha läst litteraturen nedan.

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 345–362.

-Lundquist, Elin 2018. Flyktiga möten - Fågelskådning, epidemisk gemenskap och icke-mänsklig karisma. Stockholm: Stockholms universitet, s. 7-37, 97-158 (67-95, 159-194 läses kursoriskt). http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1247350&dswid=-5733 (Länkar till en externa sida.)

 

22/9 Föreläsning och seminarium om postkolonial teori, ras och vithet. Avslutning (NN).

Läs framförallt Tillämpad kulturteori, Sara Ahmed och René León Rosales. Ingridsdotter läses kursivt (översiktligt).

-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 273 – 312

- Ahmed, Sara 2011. ”Vithetens fenomenologi.” Tidskrift För Genusvetenskap 2011 (1-2): 48-69. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/778 (Länkar till en externa sida.)

-Ingridsdotter, Jenny (2017). The Promises of the Free World. Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality. Diss. Södertörn: Univ. s. 13-64, 211-252. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1084455/FULLTEXT02.pdf (Länkar till en externa sida.)

-León Rosales, René (2012). ”Snacka fett som en svenne – kategoriseringar, identiteter och språk”, i: Olofsson Mikael (red.), Symposium 2012 – Lärarrollen i svenska som andraspråk, Stockholms universitetsförlag, s. 52-65. http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.203889.1411039543!/menu/standard/file/Rene%20Leon%20Rosales.pdf (Länkar till en externa sida.)

Hemtentamen

Delkursen avslutas med en hemtentamen. Tentan läggs ut 22/9 efter föreläsningen. Den ska vara inskickad senast den 29/9 under Moduler, Hemtenta.  Observera att den ska lämnas in i word-format så att läraren kan kommentera direkt i dokumentet. För er som inte hunnit lämna in tentan i första omgången eller inte blivit godkända läggs det sedan ut en omtenta. 

 

 

Instruktioner

Seminariediskussion: Ritual och ritualisering

Läs Owe Ronströms artikel "Ritual och ritualisering" och jämför hans lista med formella egenskaper hos ritualer med Kyrre Kverndokks beskrivning av ritualerna efter terrordådet på Utøya i artikeln "Negotiating Terror, Negotiating Love". Skriv ca 1–1,5 A4-sidor (om ni behöver lite mer utrymme än så är det okej). Inlämning midnatt onsdag 31 augusti. Eftersom det är första uppgiften och det är ont om tid kan den i nödfall lämnas in efter seminariet. 

 • Vilka egenskaper är framträdande och vilken verkan får de? 
 • Fastnar du för något särskilt begrepp eller perspektiv hos Kverndokk? Varför?

 

Seminariediskussion: Folkloristisk berättelseanalys

Läs Ulf Palmenfelts artikel "Folkloristisk narrativanalys" och utsnitten ur antingen Tuomas Hovis eller Sofie Strandéns avhandling. Reflektera sedan kring följande frågor och skriv ca 1-1,5 sidor. Lämna in på onsdag den 7 september kl. 15.00:

 • Vad innebär ”berättelse” för de olika författarna? Definieras det alltid eller är det ibland underförstått? Om inte, vilka ledtrådar kan du använda för att ändå bilda dig en uppfattning? 
 • Hur används berättande och berättelser av deras intervjupersoner? Vilka begrepp/teorier används för att analysera detta? Vilka tycker du är särskilt fruktbara?

 

Seminariediskussion: Kulturhistoria

Läs Marie Steinruds artikel "Kulturhistoria" i Tillämpad kulturanalys samt utdragen ur Joonas Aholas avhandling Outlawry in the Icelandic Family Sagas och reflektera över följande frågor (och gärna annat du vill kommentera!). Skriv ca 1–1,5 sidor och lämna in din text fredag 9 september kl. 15.00 (eftersom det är ont om tid.)

 • Vilka perspektiv, begrepp, resonemang fastnar du särskilt för vid läsningen och varför? Vad kan du få syn på med hjälp av dem som du inte tänkt på förut?
 • Vilken typ av kunskap om det förflutna kan man nå genom dem?
 • Ahola har valt ett narrativt perspektiv på ett ämne – laglöshet – som ofta behandlats som socialhistoriskt "fakta". Vad bidrar det narrativa perspektivet med för kunskap?

 

Seminariediskussion: Minne

Läs Florence Fröhligs artikel "Minne" i Tillämpad kulturanalys, utsnittet ur hennes avhandling A Painful Legacy of World War II: Nazi Forced Enlistment samt Andreas McKeoughs artikel "Constructing Personal Historical Agency, Making Sense of the Past?" och reflektera över följande frågor. Skriv ca 1–1,5 sidor och lämna in senast måndag den 12 september kl. 15.00.

 • Både Fröhlig och McKeough skriver om minnen som inte kunde få plats inom den officiella berättelsen om historien. Vilka likheter och skillnader ser du i hur dessa motminnen ändå kommer till uttryck? Hur för man fram "sin" berättelse?
 • Fröhlig skriver om betydelsen av att minnen knyts till platser. Hur görs detta i hennes material? 

 

Seminariediskussion: Genus- och Queerteori

Läs Gabriella Nilssons artikel ”Genus och feministiskt perspektiv” och Ingeborg Svenssons artikel ”Queerteori” i Tillämpad kulturanalys samt en av följande tre texter: Fataneh Farahanis ”Diasporic narratives of sexuality”, Erika Lundells ”Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar” eller Ingeborg Svenssons avhandling ”Liket i garderoben” s. 21-77, 107 – 144. Reflektera över följande frågor. Skriv 1-1,5 sidor och lämna in senast onsdag 14 september vid 15.00.

 • Vilka likheter och skillnader ser du mellan det Nilsson skriver om genusperspektivet och Svenssons queerperspektiv?
 • Vad ser du som styrkan i ett queerperspektiv? Varför är det nödvändigt?

Seminariediskussion: Posthumanism och ANT

Läs litteraturen nedan.
-Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB. s. 345–362.
-Lundquist, Elin 2018. Flyktiga möten - Fågelskådning, epidemisk gemenskap och icke-mänsklig karisma. Stockholm: Stockholms universitet, s. 7-37, 97-158 (67-95, 159-194 läses kursoriskt). http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1247350&dswid=-5733. Reflektera över följande frågor.

Skriv 1-1,5 sidor och lämna in senast måndag 19 september kl. 15.00.

 • Hur beskriver Lundquist det materiellas agens? Ge några exempel och reflektera över vad synsättet tillför till hennes undersökning.
 • Enligt posthumanistiska synsätt bör vi inte prioritera mänskliga agenter utan se icke-mänskliga agenter med lika stort intresse. I samband med det tar Lundquist upp Latours begrepp ”generaliserad symmetri” vilket betyder att samhälle och natur bör behandlas med samma analytiska verktyg. Vad skapar det för möjligheter och svårigheter för oss som etnologer?

 

Diskussion under seminariet: Postkolonial teori, ras och vithet

Läs Linda Bergs artikel ”Postkoloniala studier” och Pripp & Hübinettes Etnicitet, Ras och Vithet i Tillämpad kulturanalys samt  Sara Ahmeds ”Vithetens fenomenologi och René León Rosales, René ”Snacka fett som en svenne”. Reflektera över följande frågor. För anteckningar, för eget bruk, som du tar med dig till lektionen. Du behöver inte lämna in något.

 • Vad lyfter ”det postkoloniala” fram för aspekter och perspektiv på samhället?
 • Vad innebär etnicitet och hur kan man relatera etnicitet till ras och vithet?
 • Hur kan Léon Rosales artikel ”Snacka fett” förstås utifrån det Ahmed försöker förklara i ”Vithetens fenomenologi”?

 

Examination

Flera examinationsformer tillämpas under kursens gång:

 • Närvarokrav. På delkursen gäller minst 75 % närvaro vid undervisningen. Lägre närvaro än 75 % innebär en eller flera extrauppgifter på skrivningen. Frånvaro vid seminarierna innebär en eller flera extrauppgifter att lämna in till läraren i efterhand. Varje seminarium kräver särskilda förberedelser (se instruktioner ovan).

 

 • Hemtentamen. Hemtentamen grundar sig på kurslitteraturen och du får ett antal frågor att besvara. Tentan läggs upp torsdag den 22/9 här på Studium efter undervisningstillfället. Den ska vara inlämnad senast torsdag 29/9 kl. 15.00. Observera att den ska lämnas in i word-format så att läraren kan kommentera direkt i dokumentet.

 

Välkommen och lycka till!  
Här finns information om du kan kontakta kursansvarig lärare, studievägledare och studierektorer per mail eller telefonKurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum