Kursöversikt

Kaffehurra m. humlestörar NM 200904-1.jpg

                                                            Humleplockning, Skåne 1937. Foto: Nordiska museet

 

Välkommen till Etnologi A2: Samhällsomvandling och social organisation (7,5 hp)

 

Kursstart och introduktion: den 21/2 kl. 10.15–12.00 med Birgitta Meurling

Kursansvarig                                                Kursadministratör

Birgitta Meurling                                         Angelika Holm

Birgitta.Meurling@etnologi.uu.se              angelika.holm@antro.uu.se

                                                                      Tel: 018-471 22 13 Rum: 3-2035

Studierektor  

Oscar Pripp                                                             

oscar.pripp@etnologi.uu.se  

Tel: 018-471 22 48 Rum: 3-2037                           

 

Undervisande lärare

Birgitta Meurling, Birgitta.Meurling@etnologi.uu.se

Oscar Pripp, Oscar.Pripp@etnologi.uu.se

Oscars Zoom-klassrum  https://uu-se.zoom.us/j/67061578894

 

Annika Windahl Pontén (gästföreläsare) samt personal från Upplandsmuseet

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök.
OBS! Varken PowerPointar eller inspelat material får spridas, utan är enbart till för studenter som läser kursen!     
Kursen examineras genom hemtentamen.

 

Schema

Vecka 8
Må 21/2  kl. 10.15–12.00: Kursstart och introduktion. Föreläsning (BM)
Lokal: 6-0022
Ti 22/2 kl. 10.15–12.00: Föreläsning (BM)
Lokal: 2-0076
To 24/2 kl. 9.30: studiebesök på Walmstedtska gården (grupp 1)
Adress: Sysslomansgatan 1
To 24/2 kl. 10.30: studiebesök på Walmstedtska gården (grupp 2)
Adress: Sysslomansgatan 1

Vecka 9
Må 28/2  kl. 10.15–12.00: Föreläsning (BM)
Lokal: 6-0022
Ti 1/3 kl. 10.15–12.00: Gästföreläsning med Annika Windahl Pontén
Lokal: 16-2043
On 2/3 kl. 9.15–12.00: Seminarium (BM)
Lokal: 1-0062
To 3/3 kl. 10.15–12.00: Föreläsning (OP)
Lokal: 16-2043

Vecka 10
Ti 8/3 kl. 10.15–12.00: Föreläsning (OP)
Lokal: 2-0076
To 10/3 kl. 14.15–17.00: Seminarium 2 (OP)
Lokal: 2-K1028

Vecka 11
Må 14/3 kl. 13.15–15.00: Föreläsning (OP)
Lokal: 12:130, Blåsenhus 
To 17/3 kl. 14.15–17.00: Seminarium 3 (OP)
Lokal: 2-K1028

Inlämning av hemtentamen: fr 25/3 senast kl. 17.00

Tentamensåterlämning: senast tre veckor efter inlämning av hemtentamen


Kurslitteratur Etnologi A2
Delar av litteraturen läses kursivt.

Anderson, Benedict 2003. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Sid. 48-59. PDF. (12 s.)

Berglund-Lake, Håkan 2001. Livet äger rum. Försörjning och platstagande i norrländska sågverkssamhällen. Etnolore 22. Uppsala: Etnologiska avdelningen. Sid. 26–38, 39–66, 85–108, 109–122. (75 s).

Catomeris, Christian 2017. Inledning + Resande och romer. Det ohyggliga arvet. Sverige och främlingen genom tiderna. S.12-28, 318-366. (66 s.)

Dackling, Martin 2020. ”Tillsammans från vaggan till graven. Familj, hushåll och syskonrelationer på svensk landsbygd”. I: Rig nr 2, sid. 70–82. (13 s.)

Ehn, Billy 2015. Catching a Mood. I Exploring Everyday Life. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 81-98. (17 s.) PDF

Ek-Nilsson, Katarina 2016a. ”Att forska om ting”. I: Nätverket Etnologisk tidskrift, sid. 3–8.
(6 s.)

Ek-Nilsson, Katarina 2016b. ”Det moderna och det postmoderna”. I: Nätverket Etnologisk tidskrift, sid. 9–13. (5 s.)

Ek-Nilsson, Katarina 2016c. ”När Sverige blev modernt”. I: Nätverket Etnologisk tidskrift, sid. 14–20. (7 s.)

Ek-Nilsson, Katarina & Birgitta Meurling 2019. ”Eget rum. Från fruar till yrkeskvinnor”. I: Burman, C., B-I Johansson & B. Meurling (red.), Tillsammans. Damsällskapet Concordia i Uppsala 100 år. Acta Universitatis Upsaliensis C. 114. Uppsala: Uppsala universitet. Sid. 15–25. (11 sid.)

Ek-Nilsson, Katarina & Birgitta Meurling (red.) 2014. Talande ting. Berättelser och materialitet. Uppsala: ISOF. (Valfri artikel, c:a 20 sid.)

Frykman, Jonas & Orvar Löfgren 2019. Den kultiverade människan. Malmö: Gleerups.
(262 s.)

Frykman, Jonas & Orvar Löfgren (red.) 1985. Modärna tider. Vision och vardag i folkhemmet. Malmö: Liber. Sid.11–19, 460–467. (17 s.)

Habel, Ylva 2018. Den svenska exceptionalismen och medias rasism. Film-clip:

http://www.antirasistiskaakademin.se/ylva-habel/ (Länkar till en externa sida.) (Länkar till en externa sida.)

Hansen, Kjell, 2003. “The Sensory Experience of Doing Fieldwork in an ‘Other’ Place”. In: Frykman, Jonas and Gilje, Nils (eds): Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press, s 149–167 (18 s.)

Hellspong, Mats & Orvar Löfgren 1974. Land och stad: svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid. Lund: Gleerup. s. 11 – 225 (214 s). OBS! Kap. 4 kursivt.

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:659874/FULLTEXT01.pdf (Länkar till en externa sida.)

Högdahl, Elisabeth 2005. Kreativ etnografi. Paper från ACSIS nationella forskarkonferens för kulturstudier, Norrköping 13–15 juni 2005, 429-439. (10 s.) http://www.ep.liu.se/ecp/015/035/ecp015035b.pdf (Länkar till en externa sida.) (Länkar till en externa sida.)

Kusenbach, Margarethe 2003. Street Phenomenology. The Go-Along as an Ethnographic Research Tool. Ethnography, Vol 4(3). 455-482. (27 s.) PDF

Lagerlöf Nilsson, Ulrika & Birgitta Meurling 2015. ”Vid hans sida – en introduktion”. I: Lagerlöf Nilsson, U. & B. Meurling (red.), Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år – ideal och verklighet. Skellefteå: Artos. Sid. 7–12. (6 s.)

Löfgren, Orvar 1993. Inledning + Nationella arenor. I Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar, Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren (red.). Stockholm: Natur och Kultur. S. 8-117. (109 s.)

Lövkrona, Inger 1999. ”Hierarki och makt – den förmoderna familjen som genusrelation”. I: Meurling, B., B. Lundgren & I. Lövkrona (red.), Familj och kön. Etnologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Sid. 19–39 (21 s.).

Meurling, Birgitta 2000. ”Från altarring till prästgårdskök – om plats, rum och kön”. I: Rig nr 4, s. 206–219. (14 s.)

Meurling, Birgitta 2015. ”Det gamla släkthuset. Minnen, miljöer och autoetnografi”. I: Kulturella Perspektiv nr 3–4, s. 25–33. (9 s.)

Moretti, Christina 2017: ”Walking”. I: Elliott Denielle and Culhane Dara (eds.), A Different Kind of Ethnography: Imaginative Practices and Creative Methodologies, North York, Ontario: University of Toronto Press, 91-111. (20 s.)

Müller, Jan-Werner 2019. Vad är populism? En essä. Göteborg: Daidalos. Urval 50 s.

Pink, Sarah 2011: “Photography in Ethnographic Research”, in: Doing Visual Ethnography, London: SAGE Publications, 49-76. (27 s.)

Pripp, Oscar 2005. ”Den segregerande välviljan: kultur som makt”. I: Öhlander Magnus  (red.) Bruket av kultur: hur kultur används och görs socialt verksamt . Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 73-89 (16 s.) (Kursiv.)

Pripp, Oscar 2019. ”Musikgemenskaper, migration och civilt samhälle”. I: Camilla Asplund Ingemark, Carina Johansson & Oscar Pripp (red.), Former som formar. En vänbok till Owe Ronström. Uppsala: Etnolore. (13 s.) PDF

Ristilammi, Per-Markku 1994. Rosengård och den svarta poesin. s. 27–72 (45 s.).

Westvall, Maria, Rolf Lidskog & Oscar Pripp, Oscar 2018. Migration – Musik – Mötesplatser. Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle. Lund: Studentlitteratur. Kap 2, 6, 12. (60 s.). PDF

Sidantal: c:a 1 170 s.

 

 

 

 

 Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum