Kursöversikt


| Kontakt | Moduler | Vanliga frågor |

Välkommen till kursen!

Vad utmärker en bästsäljare? Vad kännetecknar genrer som deckare, science fiction, fantasy och kärleksromaner? Vi brukar benämna dessa som populärlitteratur – ibland beskrivs de också nedsättande som trivial- eller skräplitteratur – och då ställs de i motsats till kvalitets- eller finlitteratur. Men samtidigt som de tillhör det kretslopp av litterära verk som läses av många, gestaltar de vår värld på ett alldeles eget sätt. Kursen ger en introduktion till populärlitteraturens olika genrer, deras framväxt och främsta tematiska och berättartekniska kännetecken. Du får läsa en rad romaner och lära dig att kritiskt diskutera deras litterära gestaltningar.

 

Kursen ges helt på distans och pågår under perioden 6 juni-28 augusti. Den består av en obligatorisk introducerande del om populärlitteraturens genrer, som följs av fem moduler inriktade på varsin genre: kriminalfiktion, fantasy, science fiction, skräck och romance. Du väljer fyra av dessa moduler att arbeta med. Det kommer inte att förekomma några seminarier eller liveföreläsningar, däremot förväntas du vara aktiv i de diskussionsforum som finns i varje modul. Det finns alltså inget fast schema för kursen. I modulerna finns även inspelade föreläsningar om respektive genre, som du förväntas ta del av. Kursen examineras genom en hemtentamen som publiceras den 8 augusti, med deadline 12 augusti kl. 17.00.

 En lista på kursens litteratur hittar du här.

 

Angående primärlitteraturen går det bra att välja vilken utgåva som finns att tillgå antingen via internetbokhandel, Bokbörsen eller bibliotek. Du väljer själv om du läser verket i svensk översättning eller i original. Du bör alltså ha tillgång till primärlitteraturen i tryckt form eller via e-bok. Studenter med läsnedsättning kan vid behov tillgodogöra sig litteraturen i talboksform, tag kontakt med universitetets samordnare för riktat pedagogiskt stöd (Länkar till en externa sida.) för mer information. Du hittar en komplett litteraturlista under modulen Kursinformation. Texterna i det digitala kompendiet, och övrigt kursmaterial, kommer att publiceras två veckor innan kursstart.

 

Om du har frågor om kursens innehåll, kontakta kursansvarig lärare Lisa Grahn: lisa.grahn@littvet.uu.se. Vid administrativa frågor, kontakta kursadministratör Ingrid McGarry: ingrid.mcgarry@littvet.uu.se.


Kursens upplägg

Modul 1: Populärlitteraturens genrer

Modul 2: Deckare

Modul 3: Fantasy

Modul 4: Science fiction

Modul 5: Skräck

Modul 6: Romance

Kursinnehållet hittar du under moduler.


Kursmål och examination

Kursmål

Kursen syftar till att belysa populärlitteratur ur olika aspekter och behandlar dess samtida former och närmaste historia. Studenten får läsa och stifta bekantskap med exempel på populärlitterära genrer och teman och lära sig beskriva deras särart, liksom diskutera populärlitteraturens kulturella betydelse samt föreställningar om högt och lågt i litteraturen. Populärlitteraturen sätts dessutom i förhållande till läsare, bokmarknad och samhälle.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva typiska litterära drag i olika populärlitterära genrer
  • redogöra för några av de mest centrala populärlitterära genrerna och deras historia
  • analysera berättarteknik och genretypiska drag
  • diskutera kulturella hierarkier
  • redogöra för populärlitteraturens plats i det litterära systemet
  • kritiskt diskutera litterära texter utifrån grundläggande teori kring populärlitteratur

 

Examination

Varje modul examineras genom en forumdiskussion med andra kursdeltagare. Slutexaminationen består av en hemtentamen, med ett antal frågor om kursens innehåll. Tentamen publiceras 6 augusti, med deadline 14 augusti kl. 17.00. Om en godkänd tenta inte lämnas in innan deadline, kommer en omtentamen att delas ut. Kursen betygssätts med U, G eller VG.

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum