Kursöversikt

Välkommen till kursen Uttrycksformer: musik, dans och bild

Den här kursen läser du antingen som en delkurs i Etnologi B 30 hp (B1) eller som fristående kurs. Båda grupperna använder detta e-klassrum. Kursen börjar vecka 3 med en introduktion tisdag 16 januari och avslutas vecka 7 och går på helfart. Vi chattar i regel (i Zoom) varje tisdag och torsdag 10.00-12.00, men några avvikande tider förekommer .Länk till chatten hittar du under "Moduler", men för säkerhets skull finns den även här:
https://uu-se.zoom.us/j/65880257146

Links to an external site.

Oscars klassrum: https://uu-se.zoom.us/j/67061578894

 

Var beredd att lägga ner ungefär 40 timmar varje vecka på dina studier då det som sagt är en helfartskurs.

Kursen rör sig inom det vetenskapsområde som brukar kallas folkloristik. I en del andra länder, som Finland, Norge, Island och USA, har det länge varit en egen universitetsdisciplin, men i Sverige har folkloristik sedan 1960-talet utgjort en del av ämnet etnologi.

Kursen behandlar ett urval estetiskt markerade uttrycksformer och gestaltande praktiker i äldre folklig tradition och dagens populärkultur, med tonvikt på sång och instrumentalmusik, dans och rörelse, samt visuella uttryck som bilder, illustrationer, youtube-filmer med mera. Genom exempel hämtade såväl från äldre uppteckningar och arkiv som från Internet och samtida evenemang på plats ger kursen dig grundläggande insikter i folkligt skapande ur formmässiga, genreteoretiska, kulturanalytiska och ämneshistoriska perspektiv. Etnologiska teman som behandlas är bland annat stil, genre, form, identitet och identifikation, mångkultur, mångfald och minne.

Det övergripande kunskapsmålet är samspelet mellan estetiskt markerade uttrycksformer och människors livsvärldar: hur musik, dans och bild samtidigt utrycker och skapar, sprider och befäster erfarenheter, värden och idéer. Ett annat kunskapsmål är hur sådana uttrycksformer förändrats över tid och hur etnologers och andra kulturforskares studier av uttrycksformer också förändrats under olika perioder. Därför inleds kursen också med några breda men också ingående översikter.

Ytterligare ett kunskapsmål är en rad centrala begrepp och termer för studier av uttrycksformer, som arena, tillställning, genre, stil, modus, backstage/frontstage, framträdande/performance, text/kontext med mera. Till kursens färdighetsmål hör etnografisk observation och beskrivning, som tränas i flera individuella uppgifter, med tillhörande grupparbeten.

Kurslitteraturen har valts för att från olika perspektiv och studiefält exemplifiera och diskutera hur expressiva former (musik, dans, bild) och kultur/samhälle hänger ihop och betingar varandra.

Kursen består av fem teman, vart och ett på en vecka.  Tema 1 behandlar musik ur olika aspekter, med tonvikt på studier av levande musik. Tema 2 handlar om musik, identitet och mångfald. Tema 3 tar upp bilder av olika slag. Tema 4 diskuterar dans. Tema 5 handlar om musik, minne, historia och kulturarv, dvs om hur musik kan användas för att locka fram föreställningar om något specifikt ”förr”.

Varje tema är upplagt på liknande sätt med chattar, uppgifter och läsning av kurslitteratur. Chattarna används till introduktioner och till att gemensamt diskutera era genomförda uppgifter. Ditt aktiva deltagande i chattar är obligatoriskt.

Vi lärare ger skrivna kommentarer, främst på gruppuppgifterna, samt lägger ut kommenterande och utvidgande texter av olika slag i Studium. Observera att chattarna också fungerar som respons på uppgifter och diskuteras tillsammans med teori, metod och teknik. Kursen avslutas med en hemtentamen som läggs ut i slutet av kursen.

Kursen utgår från dina och dina kurskamraters aktiviteter, särskilt era arbetsuppgifter, som kommenteras, diskuteras och generaliseras i flera steg. Lärarens huvudsakliga roll i chatt och diskussioner är handledarens och vägvisarens. Från första dagen betonas att kursen kräver din aktiva medverkan.

Genom att själv omsätta kursens frågor, begrepp, idéer och perspektiv i flera enskilda observationer tränas du i att reflektera över hur uttrycksformer samtidigt uttrycker, sprider och befäster människors erfarenheter, värden och idéer.

Chattar finns tillgängliga här i Studium under hela kursen. En stor del av progressionen under kursen sker i chattar och genom kommentarer. Vårt gemensamma kunskapande förstärks av att det enkelt är möjligt både för dig och oss att gå tillbaka till tidigare diskussioner och kommentarer. Läs gärna varandras uppgiftssvar.

Du kommer att träffa Carina Johansson (kursansvarig) som lärare på kursen och hon nås på carina.johansson@etnologi.uu.se
Studieadministratör är Angelika Holm. Hon nås på: angelika.holm@antropologi.uu.se

Du kan också ställa frågor i "Frågor till läraren" här i Studium. Då kan alla läsa både frågor och svar.

 

Bilden är tagen under Medeltidsveckan i Visby för några år sedan. Foto: Carina Johansson

DSC_6128.JPG

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum